Przejdź do treści

Polityka prywatności

I.

Przepisy podstawowe

 1. Administrator danych osobowych na podstawie art. 4, pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:„GDPR„) jest CORROTECH ENGINEERING s.r.o., nr ID 27270190, z siedzibą w Topolová 1456, Most, 434 01 (dalej:„Administrator„).

Dane kontaktowe administratora to.

adres: Topolová 1456, Most, 434 01

E-mail: gdpr@corrotech.com

tel.: +420 777 640 705

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Prawny powód i cel przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest.

 1. wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 par. 1 lit. b) GDPR,
 2. uzasadnionego interesu administratora w zakresie świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) GDPR,
 3. Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest.
 5. realizacji Państwa zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
 6. wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 7. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe

 1. przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 2. przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do dwóch lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 3. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby

 1. zaangażowane w dostawę towarów/usług/płatności w ramach umowy,
 2. zaangażowanych w funkcjonowanie serwisów,
 3. świadczenie usług marketingowych.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze.

VI.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami GDPR, masz

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 GDPR, lub ograniczenie przetwarzania na podstawie art. 18 GDPR.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 GDPR.
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR i
 5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w art. III niniejszego regulaminu.
 7. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Przepisy końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami polityki prywatności i akceptujesz ją w całości.
 2. Wyrażasz zgodę na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
 3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej lub prześle ją na adres e-mail podany przez Ciebie administratorowi.